Advertisement

Programmi di salaCRT Milano e Milano Aperta presentano:

I mille ciliegi di Yoshitsune  (1985)

di Takeda Izumo, Miyoshi Shoraku, Namiki Senryu

INTERPRETE:
Compagnia di Teatro Kabuki di Ichikawa Ennosuke III

ADATTAMENTO:
Tobe Ginsaku

REGIA:
Ichikawa Ennosuke III

 

 

  

INDICE

  • Programma di Sala. Pag 86
  • Il Teatro Kabuki e le tecniche
  • Ennosuke e I mille ciliegi
  • L'epopea di Yoshitsune
  • Il testo originale dell'opera
  • Biografia di Ennosuke III
  • Foto di scena

 

ARTICOLI CORRELATI

Ennosuke e I mille ciliegi di...

Foto di scena